Home

Haagkonventionen apostille

Både Sverige och Polen har tillträtt Haagkonventionen från 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar. Genom konventionen ersätts legaliseringen med ett intyg, en s.k. apostille, utfärdat av en behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur på den är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit på Haagkonferensen för internationell privaträtts Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961.Enligt den internationella överenskommelsen kan en apostille utfärdas på. Jämlikt Haagkonventionen från den 5 oktober 1961 kan Notarius publicus utfärda Apostille på svenska handlingar,som skall uppvisas i ett annat konventionsland. Då en handling försätts med en Apostille är densamma undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär, att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från exempelvis en utländsk ambassad The apostille itself is a stamp or printed form consisting of ten numbered standard fields. At the top is the text Apostille, under which the text Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (French for Hague Convention of 5 October 1961) is placed. This title must be written in French for the apostille to be valid (article 4 of the Convention) 1996 års Haagkonvention. 1 § Artiklarna 1-53 i den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention) ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet. . Originaltexterna ska h

Apostille. För länder som är medlemmar av Haagkonventionen behövs dokumenten i regel inte legaliseras hos landets ambassad, utan det räcker med en apostille, utfärdad av notarius publicus. Översättning av dokument. Dokument som ska översättas av auktoriserad översättare måste vara skrivna på svenska i original (Click / Cliquer to download / pour télécharger) 02. Konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, Haag den 1 mars 1954 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1957; French-Swedish version). 12. Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille. Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt Lista över de länder i vilka 1980 års Haagkonvention gäller i förhållande till Sverige . Albanien . Andorra . Argentina . Armenien . Australien . Bahama

Legalisering av utländska handlingar - Apostille - Sweden

1980 års Haagkonvention om de civilrättsliga aspekterna rörande bortförande av barn skapades på initiativ av Polen på Haagkonferensen den 25 oktober 1980 och trädde i kraft hos konventionsstaterna den 1 december 1983. Nu har den allteftersom antagits av fler och fler länder i världen. Varje gång ett nytt land skriver under Haagkonventionen så måste detta Apostille Notarius publicus kan styrka en handling given av en finländsk myndighet eller därmed jämförbar instans (till exempel en läkare, auktoriserad translator) för utländska myndigheter. Apostille-intyget ersätter den s.k. auktoriseringen eller legaliseringen, om handlingen ska användas i en stat som omfattas av s.k. Haag-konventionen eller Apostille-avtalet

Haagkonventionen 1996, officiellt Konvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn, är en konvention av Haagkonferensen för internationell privaträtt.Den täcker civila skyddsåtgärder gällande barn, och sträcker sig från beslut om föräldraansvar och offentliga skyddsåtgärder eller. Notarius Publicus kan hjälpa till med t.ex. - bestyrkande av namnunderskrifter - bekräftelse av firmateckningsrätt - apostille enligt Haagkonventionen Notarius Publicus utfärdar enligt Haagkonventionen apostille på handlingar som är utfärdade av statliga myndigheter personbevis och andra registerutdrag betyg/intyg från universitet, högskolor och kommunala skolor handlingar undertecknade av Notarius Publicus auktoriserade översättningar och handlingar undertecknade av Svensk handelskammare utdrag från dop-, födelse- och vigselbok. Förutom att certifiera en översättning kan även en apostille utfärdas för ett dokument. Apostillestämpeln godkänns av de konventionsländer som har ratificerat (undertecknat) Haagkonventionen (Haagkonferensen, 5 oktober 1961). Allt fler länder ansluter sig till detta internationella avtal

Haagkonventionen; Haagkonventionen Haagkonventionerna är en samling konventioner som utgör den äldsta källan till grunden för krigets lagar och folkrätten. Dess främsta funktion är att reglera kriget som t.ex. definera vad som utgör en kombatant samt ger en riktlinje om vad för sorts mål som är legitima att angripa i krig En Apostille kan bara förses på dokument som ska användas i ett land som har skrivit under 1999 års Haagkonvention. (Se en lista på de länderna här). Om landet är med i Haagkonventionen. Skriv ut den fullmakten som du ska använda (oftast har fastighetsmäklaren en mall)

Apostille - Wikipedi

Utfärdande av apostille - Notarius publicus i Helsingbor

Sverige och Grekland hartillträtt Haagkonventionen från 1961 vilket innebär att en apostille-stämpelkan krävas för att en svensk handling ska accepteras som äkta - vilket dusäkert kände till eftersom du visste att det var notarius publicus duegentligen skulle kontaktat The HCCH has currently 86 Members: 85 States and 1 Regional Economic Integration Organisation. For the dates of membership, please consult the status table of the Statute of the HCCH. For an overview of the Membership evolution, click here En apostille är ett specialmärke som läggs på dokument av icke-kommersiell karaktär, som härrör från myndigheter och myndigheter i länderna i Haagkonventionen om legalisering av officiella handlingar Apostille är ett intyg som utfärdas på handlingar som ska visas upp i annat land. Stämpeln visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)

Apostille Convention - Wikipedi

Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention Svensk

Legalisering av dokument - Alla Visu

 1. Apostille enligt Haag-konventionen Enligt en internationell överenskommelse kan apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad
 2. Utan Apostille-stämpeln kommer dessa dokument inte att godkännas av den spanska Notarien. Den internationella överenskommelsen kallad 'Haagkonventionen' innebär att alla länder som är en del av överenskommelsen har en standardiserad legaliseringsprocedur - Apostille. En Apostille i Sverige kan endast utföras av en Notarius Publicus
 3. Notarius publicus i Ängelholm är advokat Lena Rasmusson. Notarius publicus är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten och företag med att bl.a bestyrka olika handlingar, s.k. legalisering eller notarisering. Det kan gälla fullmakter, köpehandlingar, betygskopior, inbjudningar till personer i andra länder som ska söka visum i Sverige, adoptionshandlingar och.

HCCH Svensk

The form of authetication of documents for the use in Malawi is the Apostille. See the prices for the certification of your documents with the Apostille for submission in Malawi in our price list. If you want to certify various documents, we can send you an individual offer. Depending on the shipping method you select additional charges may apply Utfärda apostille (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar). Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser. 1.2 En Notarius Publicus är inte skyldig att: Ombesörja delgivning av handlingar

Den Haagkonventionen avskaffande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, den apostille eller Apostille fördraget, är ett internationellt fördrag som utarbetats av Haagkonferensen för internationell privaträtt.Den anger de villkor genom vilka ett dokument som utfärdats i ett av de undertecknande länderna kan certifieras för juridiska ändamål i alla andra. Uppvisandet av en apostill - en formalitet baserad på Haagkonventionen om apostill från 1961 och utformad för att underlätta rörlighet över internationella gränser i en värld utan teknik - avspeglar inte det faktum att EU saknar inre gränser, och det försvårar därför snarare än underlättar utövandet av EU-medborgarskapsrättigheten att röra sig fritt inom EU Tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar. Detta tillkännagivande har utgått enligt tillkännagivande den 6 som kan ha åsatts handlingen, är ett intyg, en s.k. apostille, av en behörig myndighet i den stat varifrån handlingen härrör The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (Convention) is an international agreement to safeguard intercountry adoptions. Concluded on May 29, 1993 in The Hague, the Netherlands, the Convention establishes international standards of practices for intercountry adoptions Apostille. Apostille är en auktorisering enligt artikel 6 i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 som undantar den från varje form av annat bestyrkande. Detta innebär att inget ytterligare godkännande normalt sett behövs från en utländsk ambassad

Apostille - Notarius Publicu

 1. Är Qatar medlem i Haagkonventionen? Ja är Qatar Haagkonventionen.Nej, det är inte. Räcker inte med en Apostille och handlingar måste legaliseras.Oktober 2010 Uppdatera.Qatar är inte en medlemsstat Haagkonferensens (om internationell privaträtt).Även om ett diplomatiskt erkä.
 2. Till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet. Regeringen bemyndigade den 29 juni 1978 dåvarande chefen för förs- varsdepartementet, statsrådet Krönmark, att tillkalla en kommitté med högst sex ledamöter för att utreda och lämna förslag angående tolkning och tillämpning av samt information och undervisning om folkrättens regler under krig, neutralitet och ockupation
 3. Notarius publicus (latin, ung. offentlig tjänsteman) är en person som utses av länsstyrelsen och som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar samt utfärda att apostille
 4. Apostille stämpeln är en del av en enhetlig legaliseringsprocess som godkänts mellan vissa länder. Avtalet var en del av ett internationellt fördrag, Haagkonventionen från 1961och har blivit en mycket viktig metod för att fullfölja utrikesaffärer
 5. Handlingar legaliseras med en så kallad apostille om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Du hittar mer information om apostille och myndigheter som beviljar sådana på Haagkonventionens webbplats (på engelska)
 6. Legalisering med Apostille-intyg En handling legaliseras med ett s.k. Apostille -intyg (stämpel eller intyg på papper), om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från år 1961. En förteckning över de länder som har anslutit sig till Haagkonventionen finns på HCCH:s hemsida (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)
 7. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste

 1. Apostille Apostille (eller intyg): En formalitet som krävs i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 i samband med erkännande av utländska handlingar. ( Apostille ) záradék : az 1961. október 5-i Hágai Egyezmény által meghatározott, a külföldi dokumentumok elismerését illető formalitás
 2. Under the electronic Apostille Pilot Program (e-APP), the Hague Conference on Private International Law (HCCH) and the National Notary Association of the United States (NNA) are, together with any interested State (or any of its internal jurisdictions), developing, promoting and assisting in the implementation of low-cost, operational and secure software technology for the issuance of and use.
 3. Contextual translation of apostille from Swedish into French. Examples translated by humans: apostille
 4. Apostille (eller intyg): En formalitet som krävs i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 i samband med erkännande av utländska handlingar. Maltese « Postilla »: formalità prevista mill-Konvenzjoni ta'l-Aja tal-5 ta'Ottubru 1961 dwar ir-rikonoxximent tad-dokumenti barranin

Apostille (eller intyg): En formalitet som krävs i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 i samband med erkännande av utländska handlingar. « Apostila »: formalidade prevista pela Convenção da Haia de 5 de Outubro de 1961 com vista ao reconhecimento dos documentos estrangeiros Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 2001-09-20 Ändring införd SFS 2001:727 Ikraft 2001-10-02 Upphäver Tillkännagivande (1999:152) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlinga

Vanliga frågor - Notar Advokatbyr

apostille, av en behörig myndighet i den stat varifrån handlingen härrör. med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, är föranlett av att Regeringskansliet.

Vad gör en Notarius Publicus? - Notarius Publicu

Rubriken Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) skall vara avfattad på franska. anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, är föranlett av att Re-geringskansliet. För att minska de byråkratiska formaliteterna har de länder som har ingått Haagkonventionen, inklusive Ryssland, beslutat att överge legalisering för en enklare process - att lägga apostillen på officiella icke-kommersiella dokument. Förutom Ryssland är apostillan också erkänd i de flesta länder i Europa,. Vid legaliseringen ansluts ett apostille-intyg till dokumentet. När det gäller dokument som utfärdats av delstaterna i USA, som t.ex. födelseattester, äktenskapsintyg, skilsmässointyg och dödsattester, beviljas apostille alltid av utrikesministeriet i den delstat där dokumentet utfärdats (eller motsvarande myndighet, t.ex. Secretary of State) Traveling to Kanada? You might need an Kanada visa. Determine if you need a visa for Kanada, view Kanada visa requirements and apply online for an India tourist visa or Kanada business visa in minutes Vi hjälper dig också med Notarius Publicus tjänster - bestyrkande av underskrifter, utfärdande av Apostill bland annat. Med Lege Advokatbyrå får Du en engagerad jurist, advokat som har dig och din situation i fokus genom hela arbetet. Fri rådgivning på tel 08-665 00 00 kl 8-20 årets alla dagar och vi åtar oss uppdrag över hela Sverig

Video: Apostille - 5 viktiga saker du måste veta om Apostille

Apostille ( Apostille ) záradék : az 1961. október 5-i Hágai Egyezmény által meghatározott, a külföldi dokumentumok elismerését illető formalitás. Apostille (eller intyg): En formalitet som krävs i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 i samband med erkännande av utländska handlingar Allt ifrån apostille, notarisering, översättning och legaliseringsservice. Från början till slut. COVID-19 Reseinformation under COVID-19 Guided-Entry: lösningen för visum under COVID-19 Informed traveler: skräddarsydd information gällande er inresa, hälso och karantän-frågor. Global. Legaliseringen görs på två olika sätt beroende på om det avsedda landet har tillträtt Haagkonventionen från år 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska officiella handlingar (s.k. Apostille-konventionen)

Om en person begär en apostill på en officiell handling som omfattas av denna förordning, bör de utfärdande nationella myndigheterna använda lämpliga medel för att informera personen om att det enligt det system som fastställs i denna förordning inte längre krävs någon apostill om personen avser lägga fram handlingen i en annan medlemsstat Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Stämpeln är gällande i de länder som skrivit på Haagkonventionen (Apostille-konventionen) om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar Ett apostille-intyg behövs om handlingen skall uppvisas för myndigheter i en stat som har ratificerat Haagkonventionen (Convention de la Haye du 5 octobre 1961). I praktiken har även edsvurna translatorers översättningar samt handlingar undertecknade av läkare vid begäran givits ett apostille-intyg

En apostille gäller normalt i alla stater som har undertecknat Haagkonventionen från 1961. För andra stater kan det behövas legalisering, som ombesörjs av utrikesdepartementet. Det är viktigt att tänka på att en översättning som godkänns i ett land kanske inte är giltig i ett annat land Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp. Konventionerna enligt 1-4 avser mål och ärenden som inte rör ansvar för brott.. Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på inter-nationella bortföranden av barn, om han eller hon är sökande i ett mål ell Detta koncept härstammar från att Haagkonventionen undertecknades 1961, som upphävde bestämmelsen om konsulär legalisering. Istället för diplomatisk legalisering infördes ett nytt verifieringssystem för dokument, vilket är detsamma för alla deltagande länder som undertecknade det officiella dokumentet 1961, samt för ett antal stater som gick med i senare Notarius publicus är vidare behörig, att utfärda intyg enligt artikel 6, första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (Apostille). Läs mer om utfärdande av apostille här

Ett apostille-intyg behövs om handlingen skall uppvisas för myndigheter i en stat som har ratificerat Haagkonventionen (Convention de la Haye du 5 octobre 1961). BILAGA 6. Apostille i Ryssland (modell) BILLAGA 7. Apostille i Finland (modell) BILAGA 8. Intervjufrågor till notarius publicus i Magistraten i Västra Finland, Vasa enhet BILAGA 9 På 1960-talet löstes detta alltså genom Haagkonventionen, där man tog i bruk ett s.k. apostille-system, där lokala notarius publicus gav ett apostille-intyg, där den lokala myndigheten bekräftade att en myndighet gett ut ett bevis i sin officiella status Vi kan också se till att översättningen stämplas med apostille enligt Haagkonventionen från 1961. Den har undertecknats av 112 länder, bland dem samtliga EU-länder, och är ett vanligt komplement till den nationella bestyrkningen. I alla dessa fall blir resultatet en översättning som är certifierad på det sätt som krävs för.

Anslutna länder - Saknade Barns Nätver

1. Apostille. Apostille-intyget (stämpel eller pappersintyg) behövs om dokumentet har utfärdats av en myndighet i ett land som har ratificerat Haagkonventionen från år 1961. Närmare information om Haagkonventionen samt en lista på länder som har ratificerat Haagkonventionen hittas via länken nedan Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; beslutat den 18 mars 1999. Regeringen ger till känna följande. Den i Haag den 5 oktober 1961 undertecknade konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar träder för Sveri-ges del i kraft den 1 maj 1999 This provision covers in particular any requirements for notarisation of already certified documents or their legalisation, for instance by an Apostille under under Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents Notarius Publicus. Skellefteås notarius publicus finns på Advokatbolaget, Fredrik Elveros samt biträdande Sofia Grape. Fritt översatt betyder notarus publicus allmänhetens sekreterare och i uppdraget ingår att hjälpa den som behöver med bl.a. at apostille, av en behörig myndighet i den stat varifrån handlingen härrör. Intyget skall åsättas själva handlingen eller ett därvid fogat blad. Intyget skall överensstämma med det formulär som finns i bilaga till detta tillkännagivande. Intyget får avfattas på franska, engelska eller på den utfärdande myndighetens officiella språk

Utfärda apostille (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar). Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser Apostille - enligt Haagkonventionen 5 okt. 1961, som utfärdas på domen enl. ovan av Notarius publicus. Översättning i original av domen enl.ovan. (se länken Auktoriserade översättare på Ambassadens hemsida). Ifylld särskild ansökan (dichiarazione sostitutiva...), här bifogad. Kopia av de sökandes pass Apostille-stämpeln är en speciell typ av vidimering, som bestyrker ett dokuments autenticitet. Länderna, däribland Bulgarien, som har undertecknat Haagkonventionen från 1961, eller som senare anslutit sig till den, är förpliktade att godkänna giltigheten av sådana dokument Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; beslutat den 20 september 2001. Regeringen ger till känna följande. Rubriken Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) skall vara avfattad på franska Länder som anslutit sig till Haagkonventionen som bekräftar Apostille-legaliseringen hittas på webbadressen Haagkonventionen. Före man ingår i äktenskap lönar det sig att kontrollera hur ett utländskt äktenskapsintyg ska legaliseras så att uppgifterna om vigningen kan införas i befolkningsdatasystemet även i Finland Se Registrering av ett äktenskap som ingåtts utomlands

Apostille - Digi- ja väestötietovirast

 1. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
 2. SFS nr 2005:533 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 2005-06-16 Författningen har upphävts genom SFS 2015:223 Upphävd 2015-05-06 Den i Haag den 5 oktober 1961 undertecknade konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar trädde för Sveriges del i kraft den 1 maj 1999. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med.
 3. I sin sekundär betydelse, ordet Apostille beskriver ett internationellt certifikat som verkar i stället för ett annat dokument och att en rättslig status bland alla undertecknat Haagkonventionen avskaffa kravet för utländska offentliga handlingar, skickas till 5 OKTOBER 1961 har beviljats
 4. - Apostille är en auktoriserad stämpel som vi sätter på en handling eller ett dokument för att den inte ska behöva ytterligare bestyrkande, förklarar Adrienne. Den här auktoriseringen är giltig i länder som skrivit på Haagkonventionen och enligt den internationella överenskommelsen kan en apostille utfärdas på handlingar och dokument som behövs i ett annat konventionsland
 5. Notarius Publicus utfärdar Apostille. Dokumentet kräver ingen stämpel från ambassaden för användning i Indien så länge det finns apostille. OBS. Kräver kunden i Indien att dokumentet ska vara legaliserat av ambassaden så kan Visumpartner hjälpa till med detta. Övrig information: Tillhör Haagkonventionen
 6. Im Rahmen des Pilotprogramms zur elektronischen Apostille (electronic Apostille Pilot Program, e-APP) beteiligen sich die Haager Konferenz für Internationales Privatrecht (HCCH) exempelvis genom ett intyg enligt Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar. eur-lex.europa.eu
 7. Apostille Dokument som ska användas i länder som omfattas av Haagkonventionen behöver även ha en apostille. Det utfärdas av en Notarie Publicus som går i god att namnteckningarna stämmer. När detta skett så anses dokumentet som giltigt, förutsatt att det är översatt av en auktoriserad översättare

Haagkonventionen 1996 - Wikipedi

 1. Det finns två olika förfarande för legalisering av dokument: Apostille och Grand Legalisation. 1) Apostille En handling legaliseras genom Apostille-förfarande om den har utfärdats i ett land som har anslutit sig till Haagkonventionen från den 5 oktober 1961. Mer information och e
 2. Comet är en av de globala branschledarna för visum. Miljontals internationella resenärer har satt sin tilltro till Comet för att ordna affärs- och turistvisum på ett säkert sätt
 3. längre förses med apostille enligt Haagkon-ventionen, så som för närvarande. De avtalsslutande staterna ska skriftligen meddela varandra när de har slutfört de na-tionella rättsliga förfaranden som är nödvän-diga för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den första dagen i den andr

Notarius Publicus i Malmö - Notar Advokatbyr

Legalisering kan ske på två olika sätt beroende på om det aktuella landet har undertecknat Haagkonventionen från år 1961 eller inte. En handling som utfärdats i ett land som anslutit sig till Haagkonventionen bör legaliseras med ett s.k. Apostille -intyg (stämpel eller intyg på papper) Apostille-stämpeln är en speciell typ av vidimering, som bestyrker ett dokuments autenticitet. Länderna, däribland Bulgarien, som har undertecknat Haagkonventionen från 1961 eller som senare anslutit sig till den är förpliktade att godkänna giltigheten av sådana dokument Om ditt land har tillträtt Haagkonventionen ska du begära om ett så kallat Apostille-intyg för din handling. Du behöver inget Apostille-intyg om du har en allmän handling som utfärdats av en myndighet i ett EU-land. Du kan emellertid behöva en standardblankett som används som översättningsstöd som bilaga till en allmän handling Både födelsebevis och hinderslöshetsintyg (nulla osta) ska vara legaliserade eller försedda med apostille-stämpel (apostille gäller bara om länderna har tillträtt Haagkonventionen från 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar)

Apostille Notarius Publicu

En apostille kan skaffas i stater som anslutit sig till den s.k. Haagkonventionen av den myndighet som i den staten fått i uppgift att utfärda apostiller. Om det inte går att få en apostille ska en utländsk handling legaliseras på annat sätt Notarius Publicus är en person, oftast en jurist, utsedd av Länsstyrelsen, som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter, bestyrka namnunderskrifter, behörighet, översättningar och andra uppgifter som rör innehåll i handlingar, att kontrollera lotteridragningar och att utfärda apostille, med mera Askegård, Joakim (Notarius.

Behöver jag en apostillestämplad översättning

Migrationsverket i Finland meddelar: Ett av en utländsk myndighet utfärdat intyg över familjebandet ska legaliseras, om ett sådant intyg krävs som bilaga till en ansökan om uppehållstillstånd eller medborgarskap. Sådana intyg är vigselattester och intyg över äktenskap eller registrerat partnerskap. Även dödsattester och intyg över barnets vårdnad ska legaliseras Apostille är i grunden ett pappersark som häftas på dina dokument och som legaliserar dem för användning i andra länder. av dokument krävs för dokument som är avsedda att användas utomlands i länder som arbetar i enlighet med Haagkonventionen. Edsvuren översättning

 • Statistik nationella prov.
 • Messenger virus android.
 • Melatonin tullverket.
 • Bildtext exempel.
 • Kry börsnotering.
 • Namn tatuering arm.
 • Phönix alkoven gebraucht.
 • Färga över orange hår.
 • Svenskakurs.
 • Hotell lund.
 • Paella mit hähnchen und meeresfrüchten.
 • Psykoterapeuter nyköping.
 • Reggio emilia grundskola stockholm.
 • Kronprinsessans födelsedag 2018.
 • Oceans 9.
 • Bägarranka vinterförvara.
 • Nordsvensk brukshäst stuteri.
 • Transportstyrelsen organisation.
 • Blommor söderläge.
 • The birth of venus.
 • The blitz how i met your mother.
 • Weta insect.
 • Så många mil så många år sven ingvars.
 • Pizzeria östersund kyrkgatan.
 • Skicka kontonummer via sms.
 • Kaliumtillskott apoteket.
 • Öppna kanalen stockholm live.
 • Mittelbau dora anfahrt.
 • Descendants of the sun song joong ki.
 • Schersmin häck.
 • Stf fjällstugor.
 • Näsbjörn mexico.
 • Xsd xs string.
 • Cest sverige.
 • Fantasi freestyle.
 • Tjänstevikt husbil.
 • Stjärnurmakarna mall of scandinavia.
 • Oceans 9.
 • Nike huarache grey.
 • Stardew valley woodskip location.
 • She looks so perfect.