Home

Egenkontrollprogram livsmedelsverket

Egenkontroll - Livsmedelsföretage

Livsmedelsverket tar även fram e-utbildningar inom samma ämnen. 2019-05-24 - Samlingssida mobila verksamheter En ny samlingssida om mobila verksamheter har publicerats. Informationen rör kontroll av olika typer av mobila verksamheter, alltifrån foodtrucks och marknadsstånd till matlagning utomhus och passagerarfartyg Livsmedelsverket har tidigare gett vägledning om vilka livsmedel som ska märkas med sista förbrukningsdag baserat på en nationell märkningsföreskrift. Denna upphävdes 2014 och kraven i den nya EU-gemensamma informationsförordningen skiljer sig något från de tidigare Gör ett egenkontrollprogram. För att få egenkontrollen att fungera i praktiken bör du skriva ner rutinerna i ett egenkontrollprogram. Det kan exempelvis röra sig om rutiner för personalens hygien, kontroll av kyl- och frystemperaturer, märkning, städning och rengöring, samt planer för utbildning och lokalunderhåll Punkter som nämnden kontrollerar vid inspektionen och rapporterar till livsmedelsverket Checklista - Egenkontroll livsmedel - PDF-fil (231 kB) Bedömningsgrunder till checklista - Egenkontroll livsmedel - PDF-fil (208 kB) Tips och information för egenkontroll Att göra ett egenkontrollprogram för livsmedel - PDF-fil (161 kB Mer information om regler bestämmelser gällande egenkontroll inom livsmedel finner du på www.livsmedelsverket.se och www.livsmedelsforetagen.se. Med ett digitalt egenkontrollprogram för livsmedel håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn

Produktion, handel & kontroll - Livsmedelsverket

Egenkontroll - Försök att ha så få papper som möjligt att hålla reda på. Skriv ner ett städschema och häng upp i köket där det står: Daglig städning/rutiner som ex: Bänkar, vaskar, mikron, golv, tömma golvbrunnen, hyllor, tömma sopor, mottagning av varor, kontroll av och signerat följesedeln.. Se introduktionsfilmen på 1 min, och Anmäl er här! 498 kr exkl moms, inkl Intyg enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Ni kan börja utbildningen direkt, eller när det passar er, pausa och slutföra. Intyget skickas sedan inom 10 dagar till angiven adress Sverige har införlivat EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30. Vägledande information. Som stöd för tillämpning av dricksvattenföreskrifterna har Livsmedelsverket tagit fram vägledande information som är samlat på Livsmedelsverkets webbplats, Kontrollwiki Livsmedelsverket www.slv.se Svensk författningssamling www.riksdagen.se under rubrik Dokument & lagar. Title: Livsmedelshygien - Egenkontroll av livsmedelshantering för vårdavdelningar inom Södra Älvsborgs Sjukhus Author: malsj Created Date Att ta fram ett egenkontrollprogram. Information om vad som är viktigt att tänka på när man tar fram ett egenkontrollprogram finns på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Om du är nyfiken på hur ett egenkontrollprogram kan se ut så kan du titta på detta. Mall för att ta fram ett egenkontrollprogram (word, 1 MB)

Här kan du läsa om de sju HACCP-principerna, vad ett system för livsmedelssäkerhet är och hur flexibilitet kan tillämpas vid kontroll Dokumentationen visar att man gör vad som skäligen kan förväntas. Den ska vara anpassad till företagets art och omfattning och medverka, till att företaget känner sig säker att övervakning utförs av kritiska styrpunkter. Du skall även ha en rutin för att revidera ditt egenkontrollprogram I princip är all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. De flesta reglerna om mat finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter. Regler som gäller området finns även i livsmedelslagen, livsmedelsverkets föreskrifter och i EU-beslut. Livsmedelsverket, SLV, är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor Livsmedelsverket har tagit fram föreskrifter och en vägledning som beskriver åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Svenskt Vatten har tagit fram råd och riktlinjer Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten (pdf) för hur VA-huvudmännen kan arbeta med implementering av föreskrifterna Detta häfte är en hjälp till att skapa ett egenkontrollprogram. Notera att det endast skall ses som en hjälpreda och ett förslag, det finns många sätt att bygga upp egenkontrollen. I detta häfte finns en grundstomme till allt som ett egenkontrollprogram bör bestå av: ruti-ner, journalföring, flödesschema och faroanalys

Egenkontroll - livsmedel - Vaxjo

Information om egenkontrollprogram för livsmedels mycket hjälp av olika branschriktlinjer som ni kan hi ©a på livsmedelsverkets hemsida när ni ska göra er faroana-lys och HACCP-plan. Där finns färdiga faroanalyser och planer som ni enkelt kan anpassa ll er verksamhet. Faroanalys (hazard analysis. Livsmedelsverket. PB 100 00027 LIVSMEDELSVERKET. Kontaktuppgifter Ge respons Dataskydd Tillgänglighetsutlåtande Information om webbplatsen . Växel +358 29 530 040 De branschriktlinjer som Livsmedelsverket har godkänt hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. Om du inte hittar en branschriktlinje för din verksamhet, så kan du ta hjälp av en konsult. På Livsmedelsverkets hemsida finns information om hur du kan strukturera din egenkontroll, se nedan under Länkar. Där finns även aktuella lagkrav Egenkontrollprogram för vattenverk/dricksvattenanläggning . Den som driver anläggningen är ansvarig för att vattenproduktionen sker enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter, SLVFS 2001:30 och de allmänna hygienkraven i EG 852/2004 Om du förvarar dina matvaror i rätt temperatur ökar deras hållbarhet avsevärt. Temperaturen i ett kylskåp ska aldrig överstiga 8 grader celsius, men den optimala temperaturen är 4-5 grader celsius. Är inte kylskåpet kallt nog blir maten bli dålig i förtid och du kan behöva slänga den i onödan. I värsta fall kan fel temperatur leda till matförgiftning. Det gäller också att.

Egenkontroll Livsmedelskvalite

 1. Det inkluderar egenkontrollprogram (med faroanalys och undersökningsprogram) samt driftsansvarig. Du kan läsa mer om föreskrifterna på livsmedelsverkets hemsida. Det är nästan alltid miljö- och hälsoskyddsnämnden som har tillsyn över att reglerna följs för vattenverk, dricksvatten och livsmedelsföretag
 2. Här kan du läsa om livsmedelsföretagens skyldigheter för att se till att deras livsmedel är säkra. Du finner också information om offentlig kontroll av att skyldigheterna uppfylls
 3. egenkontrollprogram baserat på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, på svenska: riskanalys och kritiska styrpunkter). Det här häftet är en modell för att börja arbeta med egenkontroll med HACCP och att förklara vad HACCP innebär. Det finns såklart andra sätt som man kan jobba med det här
 4. Vem måste ha ett egenkontrollprogram? Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt måste enligt livsmedelslagstiftningen ha egenkontroll. Det gäller alltså för dig som är grossist, har restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik, bageri, korvkiosk eller liknande. Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsyn 1990:10, 2
 5. Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret men det är lokala myndigheter som ansvara för kontroll. egenkontrollprogram bestod av att, genom litteraturstudier, intervjuer och möten reda ut vad som fanns dokumenterat och hur verksamheten fungerade för att kunna jämför
 6. Detta är grunden till säkra livsmedel och det är också basen för att utveckla ett egenkontrollprogram som är uppbyggt enligt HACCP-principerna. Dessa ska vara prövade av livsmedelsverket som efter prövningen publicerar dem på sin hemsida

Egenkontroll för livsmedelsverksamhet - Södertälje kommu

Convenience Stores Swedens Egenkontrollprogram Gratis för dig som är medlem: Säker Mat . Vi har även onlineutbildningar för dig och din personal: Läs mer här: www.livsmedelsverket.se. Folköl: Du som säljer folköl ska anmäla detta till kommunen senast den dag försäljningen påbörjas På den här sidan hittar du information om vilka allmänna hygienregler enligt 2 b § SLVFS 2001:30 som gäller för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten Livsmedelsverkets instruktion - Registreringsprocessen; Godkännande av livsmedelsanläggningar. Livsmedelsverkets instruktion I Svenskt Vattens Handbok för egenkontrollprogram med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten finns mer information om vad som bör ingå i den egna kontrollen Li:s Bilaga - Egenkontroll - Juni 2010 6 Avskiljning av avvikande produkter Rutinen ska beskriva hur avvikande produkter ska avskiljas och hanteras. Rutinen kan t ex innehålla information om vem som är ansvarig, särskild märkning, placering, omarbetning distribueras följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten SLVFS 2001:30 och allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004. För att uppfylla de kraven kan det vara bra att samla information och dokumentation i ett egenkontrollprogram. Detta är ett exempel på hur ett egenkontrollprogram för en mindr

Vad ska ingå i ett egenkontrollprogram? Det är en rad saker som måste ingå i ett egenkontrollprogram. Till att börja med så ska det finnas uppgifter om vem som är ansvarig på företaget. Det ska också finnas en beskrivning av verksamheten och rutiner för städning och personalhygien I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten med tillhörande vägledning, finns beskrivet hur ett egenkontrollprogram (EKP) utformas. Det här dokumentet tar dels upp egenkontrollprogram som en helhet, men fokus ligger framförallt på förslag till hur hygienarbete i samband med produktion och distribution av dricksvatten bör bedrivas 12 § Livsmedelsverket och, i fråga om länet, eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram, och 5. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt När du startar ska du ha ett egenkontrollprogram. Vill du läsa mer om egenkontrollprogram kan du gå in på livsmedelsverkets hemsida. Tillsyn över livsmedelsverksamhet. Vid tillsyn över livsmedelsverksamheter tittar vi exempelvis på lokalen, inredning och utrustning, egenkontrollprogram samt märkning av förpackningar

Egenkontroll i livsmedelshantering - Jönköpings kommu

egenkontrollprogram för dricksvattennätet. Detta egenkontrollprogram är upprättat enligt livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse SLVFS 2001:30, och är uppdaterat för att avse ändringar i samband med LIVSFS 2011:3 som trädde i kraft 1:a januari 2012. Enligt 10 § SLVFS 2001:30 ska förslag till egenkontrollprogram upprättas av de Livsmedelsverkets krav. Detta görs bland annat via egenkontrollprogram, HACCP, analysprotokoll mm. En av de LAGAR som styr VA-verksamheten är LIVSMEDELSLAGEN LIVSMEDELSLAGEN är ALLMÄN och täcker över all livsmedelsproduktion vatten, mjölk, kaviar, korv m Livsmedelstekniker, som också kan kallas för matsäkerhetstekniker, arbetar på uppdrag från försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier eller lantbrukare med att utföra revisioner samt hygieninspektioner inom matsäkerhet.. Du utför provtagningar för mikrobiologisk och kemisk analys, hålla grundläggande utbildning i livsmedelshygien, upprätta.

egenkontrollprogram avseende provtagning fastställas av miljö- och byggnadsnämnden. Nedan kommer ett utdrag avseende provtagningsfrekvens och vilka prover som ska ingå i egenkontrollen - SLV FS 2001:30;bilaga 3 egenkontrollprogram, som bygger på att man gjort en faroanalys för sina produkter och Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd inom verkets ansvarsområde. Exempelvis omfattar LIVSFS 2010:1 (H 19) lagstiftningen t o m år 2009 väl medveten om svårigheten att ta fram ett egenkontrollprogram och att få en fungerande dokumentation av de kritiska styrpunkterna i detta program. Hon har sett många olika model-ler och ett av dem är Safe food better business, som Food Standards Agency, Englands motsvarighet till Livsmedelsverket, har tagit fram Vad är egenkontrollprogram? Egenkontrollen är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen. I ditt företag ska du bygga upp ett system för egenkontroll för att säkra kvaliteten. Exakt hur systemet ska utformas och dokumenteras är inte reglerat i någon lagstiftning

Startsida - Kontrollwiki - Livsmedelsverket

Innehåll i egenkontrollprogram. Lyssna Dela. Lyssna Skriv ut Kontakta din branschorganisation eller läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om du vill ha mer information om hur egenkontrollen kan se ut i din bransch. Hade du nytta av innehållet på den här sidan? Mail name e-mail: Ja Nej Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenl 1. SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. 10 § Förslag till egenkontrollprogram skall ange provtagningspunkter och provtagningsfrekvens för normal och utvidgad kontroll enligt vad som anges i andra stycket Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för införsel av livsmedel från ett land som är medlem i Europeiska unionen. Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över 1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands, 2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas

Branschriktlinjer för livsmedelshantering för säker mat i butik, framtagna i samråd med Livsmedelsverket. Branschens riktlinjer för matsäkerhet i handeln Enligt Livsmedelsverkets freskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det fr varje vattenverk finnas e tt egenkontrollprogram. Sydnärkes miljfrvaltning har utarbetat n edan utarbetat ett frslag som kan användas och inlämnas fr fastställande

Egenkontroll - livsmedel - Halmstads kommu

 1. Mer information om egenkontroll finns på livsmedelsverkets hemsida. Relaterad information. Livsmedelslag (2006:804) Kontakta oss. Receptionen; Mina favoriter. Inga favoriter. Lägg till i Mina favoriter Vårgårda kommun. Telefonnummer Växel: 0322 - 60 06 00. Stängd lunch 12.00-13.00
 2. storhushåll av 61 fastställt egenkontrollprogram och fyra kunde inte visa upp sitt fastställda egenkontrollprogram. Det var endast ett av 61 storhushåll som inte hade brister i egenkontrollen. Under tidsperioden 2000 - 2005 visar de normerande inspektionerna att bristerna är i princip samma (Livsmedelsverket, 2005b). Bakåt i tide
 3. Egenkontrollprogram för vattenverk. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten (normalt miljö- och hälsoskyddsnämnden). Programmet ska göras av den som driver vattenverket
 4. Livsmedelsverket är central myndighet som leder och samordnar livsmedelskontrollen i Sverige på basis av EU:s ramverk om livsmedelssäkerhet. Egen kontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Alla företag i livsmedelskedjan, där livsmedel hanteras yrkesmässigt, måste ha ett egenkontrollprogram
 5. med Livsmedelsverket som tillsynsmyndighet 11 Utvärderings syfte och genomförande 12 Svarsfrekvens 13 Generella synpunkter på livsmedelstillsyn, dess syfte och funktion 15 stiftning, provtagning och granskning/värdering av egenkontrollprogram) gör att målet kan nås
 6. Med anledning av coronaviruset: Information om våra kommande utbildningar här Bra rutiner ger nöjda kunder. För alla verksamheter som hanterar livsmedel är grundläggande kunskap om livsmedelshygien A och O. Rätt kunskaper och rutiner skapar dessutom en lönsammare verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda kunder
 7. Egenkontrollprogram. Alla livsmedelsanläggningar ska arbeta med egenkontroll. Egenkontroll betyder att du ansvarar för god planering och kontroll av livsmedelshygienen i ditt företag. Se vidare livsmedelsverkets riktvärden för temperatur hos livsmedel, sista utfällningsblocket

Egenkontroll för livsmedel Livsmedel Nybro kommu

 1. Livsmedelsverket utför kontroll av alla djur innan och efter slakt för att säkerhetsställa livsmedelsäkerheten. Utöver livsmedelsverket har vi ett egenkontrollprogram samt Anticimex som sköter alla provtagning för oss
 2. Har du inte kommunalt vatten måste du ha ett egenkontrollprogram som visar hur du arbetar med att säkerställa att vattnet du använder är bra. Om du inte har inte har en livsmedelsverksamhet men har egen brunn kan du läsa mer under på Livsmedelsverkets webbplats om Egen brunn
 3. ska risken för föroreningar i dricksvatten. Du får diskutera rutiner, checklistor och metoder för riskanalys för att underlätta det arbete som sedan sker på hemmaplan
 4. Livsmedelsverket anser däremot som sin uppgift att följa upp och stödja den kommunala tillsynen. Livsmedelsverket genomförde år 2000 på eget initiativ en omorganisation. Syftet med omorganisationen var bl.a. att skilja verkets regel- och förhandlingsarbete från tillsyn och annan myndighetsutövning

På livsmedelsverkets webbplats finns en förteckning med branschriktlinjer som har blivit bedömda av livsmedelsverket. Förtydligande från livsmedelsverket gällande egenkontrollen. Livsmedelsverket anser att kraven på tillämpning av HACCP- principerna i livsmedelsföretagen kan hanteras enligt något av följande alternativ Eftersom bolaget inte på frivillig väg rättat sig efter Livsmedelsverkets uppmaning bedömde verket att vite behövdes för att förmå företaget att inkomma med förslag till egenkontrollprogram. Beslutet från den 16 augusti 2000 hade vunnit laga kraft. Livsmedelsverket ansökte den 29 maj 2001 om utdömande av vite Ett egenkontrollprogram och en faroanalys. Ofta behövs en fullständig HACCP. Fettavskiljare. Roslagsvatten har tagit fram ny information gällande fettavskiljare för livsmedelsverksamheter. Informationen hittar du på Roslagsvattens webbplats. Roslagsvatten information om fettavskiljar

Egenkontroll (EKP) livsmedel - Nomo

 1. Kontrollprogram och miljöövervakning . Egenkontrollprogram. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga sådana effekter
 2. Livsmedelsverket, Box 622 SE-751 26 Uppsala, Sweden Teknisk redaktör: Merethe Andersen Tryck: Livsmedelsverkets repro Uppsala 2005-12-01 Livsmedelsverkets rapportserie är avsedd för publicering av projektrapporter, metodprövningar, utredningar m m. I serien ingår även reserapporter och konferensmaterial. För innehållet svarar.
 3. gram hittar du på livsmedelsverkets hemsida. I ett egenkontrollprogram ska företaget först beskri-vas varvid du också anger vilka personer som arbe-tar i verksamheten och hur ansvar fördelas. Viktiga punkter att ta upp, beskriva och ta fram ruti-ner för i ett egenkontrollprogram är: • Personalens utbildning • Personlig hygie

Egenkontroll - www.kockarnasvardag.s

 1. Livsmedelsverket har också utarbetat en vägledning, Dricksvatten - åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse, för den praktiska tillämpningen av de nyss nämnda föreskrifterna. Bilaga 1. Förteckning över behandlade förslag. Propositionen. Proposition 2017/18:25 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
 2. Faroanalys (riskanalys) och HACCP HACCP betyder Hazard Analysis Critical Control Points (Riskanalys av kritiska kontrollpunkter). I praktiken kan man översätta det till en princip där du har ett systematiskt sätt att utifrån risken bedömma hur man ska hantera vissa (möjliga) kritiska moment i livsmedelshanteringen för att skydda kunderna
 3. direkt av Livsmedelsverket. Livsmedelstillsynen omfattar fastställande av egenkontrollprogram, inspektioner, provtagningar och uppföljning av åtgärder. Sedan år 1990 är i princip alla livsmedelshanterande företag skyldiga att själva kontrollera att den egna verksamheten uppfyller livsmedels
 4. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel som måste produceras efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket har beslutat. Dricksvattnet vid våra vattenverk samt ute på ledningsnätet provtas och kontrolleras löpande enligt egenkontrollprogram som följer Livsmedelsverkets gällande krav
 5. Företagens egna ansvar att producera säker mat är tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Ett genomtänkt system för egenkontroll visar att du arbetar förebyggande med livsmedelsfrågor och att du kan garantera dina kunder säkra livsmedel

GMP Livsmedelsäkerhe

Den visar stora brister i storkökens egenkontrollprogram. Livsmedelsverket ska nu ta fram ett underlag för bättre kontroller och tänker följa upp studien av storköken nästa år Olika steg i systemet för den egna kontrollen. Följande bör ingå i ditt system för kontrollen: 1. uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning 2. beskrivning av de rutiner som du har infört i din verksamhet 3. ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet - från inköp till servering/försäljning 4. en faroanalys där du kartlägger riskerna i din. Innehåll i egenkontrollprogram . Alla verksamheter som handskas med livsmedel är skyldiga att uppfylla de så kallade grundförutsättningarna för säker livsmedelshantering. Vilka rutiner, instruktioner och planer som behövs beror på vilken typ av livsmedel som hanteras och verksamhetens storlek Hos Livsmedelsverket finns mer information om egenkontroll. Där hittar du vägledningar, branschriktlinjer och förslag på hur ett egenkontrollprogram kan utformas. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida. Publicerad: 27 september, 2018 Senast uppdaterad: 16 september, 2020.

Regler om dricksvatten - Livsmedelsverket

Egenkontrollprogram: Dokument som beskriver vilka rutiner livsmedelsföretagaren infört för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel 018-17 55 00 Den fi nns också på www.livsmedelsverket.se Text: Maria Larsson, Liv Journalisti Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska skötas. För att kunna göra ett egenkontrollprogram måste du först veta vilka risker och faror som finns i din verksamhet

Egenkontrollprogram 54 God hygienpraxis 55 Grundförutsättningar 55 HACCP 55 Instruktioner och rutinbeskrivningar 55 Protokoller och journaler 55 bok som resultat, beror på att Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen ska verka för att underlätta gårdsnära slakt Svensk Dagligvaruhandel erbjuder webbutbildningen Säker mat i din butik till dig som arbetar eller ska börja arbeta i en livsmedelsbutik. Utbildningen är en grundläggande hygienutbildning som är baserad på dagligvaruhandelns gemensamma branschriktlinje för livsmedelssäkerhet. Utbildningen är uppdelad i tre delar

Livsmedelshygien - Egenkontroll av livsmedelshantering för

Inbjudan till pressträff om covid-19, 19 november 2020. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, torsdagen 19 november 2020 Utdrag ur Livsmedelsverkets tidigare föreskrifter om personalhygien Flik 3 Händerna kan alltså vara bärare av många icke önskvärda mikroorganismer. Även om händerna ser rena ut kan det finnas stora mängder bakterier på dem. Från händerna överförs bakterierna sedan till andra människor, till utrustning och till livsmedel där de förökar sig och kan orsaka sjukdomar eller. egenkontrollprogram. De såg det som en säkerhet och trygghet i att kunna gå tillbaka till den och luta sig mot de rutiner som fanns nedskrivna. Nyckelord: Livsmedelsverket blev därför den övervakande myndigheten för alla livsmedelsfrågor (Bildtgård, 2002) Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - kött och chark. Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - bageri och konfektyr. Snabbare konfirmering och typning med MALDI-TOF MS-teknik. Läs mer. Från Livsmedelsverkets hemsida - sjukdomsframkallande bakterier och viru Egenkontroll och kvalitetsuppföljning av verksamheter som drivs i vård- och omsorgsnämndens egen regi 2012 Sammanställt av: Vård- och omsorgskontorets program och medicinskt ansvarig

Den som ansvarar för att ta fram en HACCP-plan bör ha en utbildning på minst åtta timmar. Det finns företag som ordnar utbildningar i både hygien och egenkontroll. Flera olika branscher har tagit fram råd och riktlinjer som hjälp till företagare. Dessa branschriktlinjer finns samlade på Livsmedelsverkets hemsida Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se . Kom ihåg att höra med din branschorganisation för att få hjälp med frågor om egenkontroll! Andra broschyrer som du kan ta till när du arbetar med ditt egenkontrollprogram är Egenkontroll med HACCP samt Nya regler om hygien frå

Egenkontroll - Tanums kommun - Tanums kommu

Egenkontrollen bygger på två delar, dels på god hygienpraxis (GHP) och dels på ett system som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten (HACCP). Egenkontrollprogrammet kan utformas själv eller köpas in externt. Vad som ska ingå i ett egenkontrollprogram kan du läsa mer om på Livsmedelsverkets hemsid Genom att arbeta med ett egenkontrollprogram och HACCP kan du minimera riskerna för att orsaka exempelvis matförgiftning. Syftet med att ha kunskap om livsmedelshygien är att de som hanterar livsmedel hanterar det på sådant sätt som är säkert för konsumenten För att kunna servera eller sälja livsmedel som är säkra att äta krävs det att företaget kontrollerar sig själv med ett internt kontrollprogram, ett så kallat egenkontrollprogram. Enligt svensk livsmedelslagstiftning måste du ha ett system för egenkontroll Det är inte helt lätt att göra en sådan typ av egenkontrollprogram så det arbetet bör du påbörja nu! Om du tillhör någon branschorganisation, så hör med dem. På många ställen arbetas det med att ta fram material för att hjälpa dig som företagare med det här. Förtydligande från livsmedelsverket gällande egenkontrolle

SLVFS 2001:30 Statens livsmedelsverks författningssamling ISSN 0346-119X Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90 Säkerhet i samband med produktion av samhällets viktigaste livsmedel - dricksvatten - är av yttersta vikt. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ålägger dricksvatten¬producenterna att kontrollera sin verksamhet och analysera faror och kritiska styrpunkter när det är nödvändigt för att upprätthålla tillfredsställande hygien Egenkontrollprogrammets innehåll och funktion Varje nytt år är det lämpligt att man går igenom sitt egenkontrollprogram och ser om man behöver lägga till eller dra ifrån några punkter. Exempel på struktur för egenkontroll från Livsmedelsverket. Miljö- och stadsarkitektkontoret 0590‑611 00 (växel) mos@filipstad.se Fisk och skaldjur - Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram; Förhållandet kollagen och köttprotein; Geografiskt ursprung jordgubbar; Kryddor - Få kontroll på fusket med kryddor; Kött och chark - Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram; Label check; Livsmedelsverkets kontrollprojekt Blodiga. Branschriktlinjerna ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg

 • Roliga övningar teambuilding.
 • Boyz n the hood 2.
 • Deutsche broker mit abgeltungssteuer.
 • Landvetter bed & breakfast.
 • 3d print service.
 • När solen går ner och upp.
 • Vector latex.
 • Hur många lever i vita äktenskap.
 • Solstollarna samantha fox.
 • Dua lipa new rules download.
 • Yt onision.
 • Pilatesboll övningar rumpa.
 • 3sat konzerte mediathek.
 • Bastu ritning lavar.
 • Pitch bar jönköping.
 • Röntgen knä med belastning.
 • Itube utan internet.
 • Äntligen hemma dränering.
 • Taxes in europe database.
 • Frysbox billigt.
 • Supremacy csgo cheat.
 • Tanzschule brand erbisdorf.
 • Slick responsive.
 • Bilförmån bruttolöneavdrag.
 • Nelly furtado i'm like a bird.
 • Man slukad av orm.
 • Reebok träningskläder.
 • Borg vs mcenroe movie.
 • Kleingeschwenda fleischerei.
 • Locall kod.
 • Jeep car.
 • Jekaterina putina kirill shamalov.
 • Onemed göteborg.
 • Tivoli hochhaus bremen.
 • Citizen eco drive chronograph.
 • Slipknot sverige 2018.
 • Opencv python download.
 • Rättspraxis.
 • Logos ne.
 • Mikrofon wikipedia.
 • Uni jena stundenplan.