Home

Checklista extra anpassningar

Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i

Kom ihåg att anpassningarna är till för dig och din utveckling, Prova er fram. Om du har svårt i ett ämne eller flera i skolan har du rätt att testa olika alternativ för att göra det lite lättare att hänga med. Det krävs inte att du har någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd Om den extra anpassningen har hittats i en bok, en lista på nätet eller tips från en vårdinstans eller intresseorganisation, då är det inte en extra anpassning. Anledningen är att den då inte kan kopplas till elevens individuella specifika behov för att utvecklas i riktning mot ett specifikt kunskapsmål eller del av kunskarav Rättssäkra extra anpassningar. Vi i skolan tränar fortfarande på extra anpassningar som stödinsats. De frågor om extra anpassningar som uppstod i de kollegier jag mötte förra veckan är sådana jag möter ofta i olika skolor. Å ena sidan jobbar alla mycket med extra anpassningar, å andra sidan verkar det finnas en viss osäkerhet om hur man ska göra Saknar du en mall för att dokumentera och följa upp extra anpassningar? Nu finns en en kartläggningsmall som utgår ifrån elevernas olika behov. Behoven motsvarar rubrikerna i boken Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Välj de tips och anpassningarna som du tror ger mest effekt och fyll i högra kolumnen. Nu har du en översiktlig mall dä

Checklista hjälper elever och synliggör extra anpassningar

 1. Vilka fler anpassningar kan jag göra? Vad kan man få för stöd för elever med selektiv mutism? Läromedel för elev på särvux som är analfabet? Hur tänker ni kring extra anpassningar? Vi behöver ett bättre kommunikations­språk med en elev; Vi söker material för att arbeta med spegelvändninga
 2. arbetsplats
 3. Bilagor Bilaga1: Lotsens navigeringshjälp Bilaga 2: Sjökort Bilaga 3: Checklista för extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram Skolkompassen | Gothia Fortbildning Gothia Fortbildning Log
 4. Övriga extra anpassningar Stöd för att läsa och skriva, via: rättstavningsprogram tal-till-textprogram översättningspenna läspenna läslinjal överstrykningspenna inlästa läromedel ljudböcker talsyntes annat sätt Hjälp att hålla en röd tråd i skrivandet via sekvensbilder eller stödord Avgränsa texten som eleven ska läsa eller skriv
 5. Jag har länge önskat mig en slags checklista för en god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning. Självklart är det av största vikt att alltid se till den enskilda elevens behov, och hitta de lösningar som fungerar för varje individ, men jag tror ändå att många elever med grav språkstörning kan ha gemensamma behov och därmed vara hjälpta av liknande åtgärder
 6. Extra anpassningar i undervisningen Faktorer som arbetssätt, organisation och resursfördelning påverkar gränsen mellan det stöd skolan ger till alla elever och det som ges som extra anpassningar (Skolverket, 2014b). Individinriktade stödåtgärder definieras i skollagen (SFS 2010:800) som extra anpassningar och ska ges inom ordinari
 7. Extra anpassningar och särskilt stöd är individorienterade stödinsatser. Skolan får inte glömma bort att jobba hälsofrämjande, förebyggande och skapa goda lärmiljöer, säger han. Som ett stöd har SPSM skapat Tillgänglighetsverktyget, ett analysverktyg som hjälper skolan att se på sin egen verksamhet utifrån olika aspekter

Extra anpassningar är upplagt som en logg för varje elev där man kan lägga in information om de anpassningar som behövs. Varje klasslärare/mentor och kurs-/ämneslärare kan därefter via sina respektive elevgrupper se anpassningar för sin grupp Extra anpassningar förväntas personalen kunna hantera inom ramen för den ordinarie undervisningen och inom ramen för sitt uppdrag. Skolor och klasser kan dock organiseras på olika sätt t.ex. med olika vuxentäthet under såväl lektioner, övergångar som vid raster och därigenom kan lärarnas och övrig skolpersonals förutsättningar variera mellan skolor Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Aktuell bok: Skriften ger råd till skolpersonal och huvudmän om hur man kan arbeta med stödinsatser inom skolan. Åtgärdsprogra Arbetet med extra anpassningar blir lätt ett ensamarbete och något som bedrivs enskilt av varje lärare. Något alla skolor behöver ha en strategi för att komma bort ifrån. Den samlade elevehälsan behöver vara delaktig, inte minst för att utvärdera, kartlägga och skapa strategier för arbetet på olika nivåer Extra anpassningar kan omfatta insatser på såväl organisations-, grupp- som individnivå. En kartläggning ska alltid ligga till grund för extra anpassningar på individnivå. De insatser som görs ska vara behovsanpassade, oavsett om eleven har en diagnos eller ej

Extra anpassningar med eleven i centrum - Extra

 1. Vare sig det handlar om självklara undervisningsstrategier eller extra anpassningar så är det bra att veta om dem och det är inte alltid självklart att det självklara görs För andra kan detta med listor och tabeller vara något negativt och man kan tänka att de kan tolkas bokstavligt och leda till att man sätter in insatser utan att man har tänkt efter före och då kan det bli.
 2. När det gäller extra anpassningar måste vi fråga oss vad det är som ska anpassas och göras tillgängligt och för vem. Att anpassa handlar ju just om att justera och förändra något, men har vi inte ställt anpassningen mot något då blir den svår att genomföra
 3. Rätt till stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd inom de olika skolformerna och fritidshemmet. Förskolan. I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver
 4. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa? För en tid sedan fick jag en klurig fråga på Twitter; vilken är den sämsta extra anpassningen? Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden
 5. Anpassningar och möjligheter att använda alternativa verktyg ska göras i samråd med eleverna. Huruvida ett läromedel är användbart eller inte för en elev med dyslexi måste avgöras från fall till fall. Pedagogerna måste kunna erbjuda olika versioner av samma text
 6. Checklista efter kursen. Läsa alla extra anpassningar för en viss elevgrupp/klass. Skicka ett meddelande till en viss elevs vårdnadshavare. Lägga ut information till en hel klass/grupp. Starta ett elevärende (utredning) utifrån en elevs flaggningar
 7. På Skolverkets hemsida finns allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd samt beslut om att avsluta åtgärdsprogram

En gratis mall för att hålla koll på alla extra anpassningar inom skolan eller annan verksamhet i arbetet med barn och ungdomar med särskilda behov. Mallen utgår från boken Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Filen laddas ner som en pdf som kan fyllas i direkt på datorn, sparas och skrivas ut på ett dubbelsidigt papper Extra anpassningar och särskilt stöd - UTÖKAD VERSION. Matrisen finns även i en utökad version - Extra anpassningar med särskilt stöd - utökad - där man utöver grundfunktionaliteten, dessutom får tillgång till 87 specifika extra anpassningar för elev utifrån generella förmågor i läroplanen 3. Extra anpassningar (Ansvar: mentor, undervisande lärare och A-lag) Jag / vi har lyft frågan för alla berörda lärare för att diskutera vad vi tillsammans kan göra och vilka åtgärder som behövs. Datum: _____ hur jag ska ta mig an stödbehovet och har lyft frågan i A-laget för hjälp att göra extra anpassningar 7. Extra anpassningar Sedan den 1 juli 2014 lyfter skollagen fram extra anpassningar i undervisningen. Skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar mot elevens individuella behov. Dessa anpassningar ska göras skyndsamt och utvärderas kontinuerligt. Stöd i form av extra anpassningar inryms oftast inom den ordinarie undervisningen

Jag är rädd att det många gånger är svårt att förstå exakt VAD vi menar när vi pratar om anpassning i skolan. Många verkar tro att undervisningen ska bedrivas på ett helt nytt sätt, att anpassning alltid kostar massor av pengar och att det innebär mer arbete. Jag hamnade i en debatt kring en vanli Barn på fritids har samma rätt till extra anpassningar och särskilt stöd som i skolan. Läs mer om vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär här. Har barnet behov av särskilt stöd så ska åtgärdsprogram finnas även på fritidstid. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om du inte får det stöd som du har rätt till Även elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas av skollagen. Elever på gymnasiet har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Vilken typ stöd man behöver beror precis som i grundskolan på konsekvenserna av funktionsnedsättningen samt om man uppnår sina kunskapsmål. Läs mer här om vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i

CHECKLISTA - ATT TA EMOT EN PRAK TIKANT Namn på praktikant Personnummer Institution/enhet Ansvarig handledare, alt chef Startdatum Slutdatum Inför praktiken Ansvarig Genomfört Ta fram en arbetsbeskrivning och beskriv utifrån den önskad kompetens. Bestäm längd på praktik, samt startdatum och omfattning Vilka extra anpassningar kan jag få in i min gemensamma bas? Någon elev kan exempelvis vara i behov av av tydliga instruktioner, i form av en checklista riktad direkt till hen och har därför detta som en extra anpassning

Anpassningar i skolan - SPS

Genom att utgå från gruppens behov och bygga undervisningen utifrån det, kan vi minska behovet av extra anpassningar. Gör gärna en checklista så kan eleverna tydligt ser vad som ska göras. Tydliga instruktioner i form av en checklista kan vara helt avgörande för huruvida om en elev ska lyckas nå målen anpassningar, samt i fritidshemmens kvalitet. Jag har funnit få studier som behandlar verksamhet på fritidshem ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Det finns heller ingen forskning som specifikt inriktar sig på extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshem

Video: Ge exempel på en extra anpassning! specialpedagoge

Rättssäkra extra anpassningar - Elevhälsan - Elevhälsa

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Steg 1 - arbete med extra anpassningar Det är pedagogens ansvar att eleven ges den stimulans, ledning och extra anpassningar som denne behöver för att nå de kunskarav som minst ska uppnås Extra anpassningar kan också handla om särskilda läromedel eller utrustning (som anpassade programvaror) och enstaka specialpedagogiska insatser. Lagändring om extra anpassningar Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att förtydliga reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan. - Checklista och andra anpassningar . Funktionskompetens . För att ett boende ska vara tillgängligt för alla bör det vara funktionskompetent. Med funktionskompetens menar vi att stödpersoner måste ha kunskap och förståelse för en persons ojämna förmågor, d et vill säga att förstå och kunna identifiera och kompensera fö 2019-okt-05 - Utforska Carina Lindmarks anslagstavla Extra anpassningar på Pinterest. Visa fler idéer om Utbildning, Skola, Klassrum För de barn som är i behov av stöd görs i första hand extra anpassningar i klassrummet och/eller på fritids. Om det finns behov av ytterligare stöd gör pedagogerna en utredning och upprättar därefter, vid behov, åtgärdsprogram som sedan utvärderas. Du är alltid välkommen höra av dig

Marie och Malin stod inför en elevgrupp som behövde extra anpassningar och elever som behövde stressas ner. - Vi började spåna. Jag kände mig trygg med Malin. Vi har samma syn på inlärning och dessutom delade vi klassrum och klasser, säger Marie Extra anpassningar Att arbeta med rit-prat och sociala berättelser. orebro.se • Förklara abstrakta begrepp och situationer • Förklara svåra situationer • Hantera förändringar • Öka självständigheten Checklista Kommunicera Kommunikationskart a Ritprat Fotografie 2018-sep-22 - Utforska Mia Melins anslagstavla Extra anpassningar på Pinterest. Visa fler idéer om Skola, Utbildning, Klassrum CHECKLISTA -klicka här Vi ska från och med höstterminen 2014 dokumentera extra individuella anpassningar för de elever som det kan befaras att de inte kommer att nå kunskarav. Dokumentationen för extra anpassningar ska göras i elevens IUP för åren 1-5 Extra anpassningar ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt Skolverket och ska sättas in om en elev riskerar att inte nå målen eller om eleven till exempel har svårt i sociala samspel vilket framöver kan påverka elevens möjligheter att nå kunskaraven

Extra anpassningar kan vara: Specialpedagogerna har tagit fram en checklista med olika anpassningar som lärarna kan använda beroende på elev. Om anpassningarna inte hjälper kanske det. Extra anpassningar, särskilt stöd samt utmaningar. I Skolverkets egen presentation av Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling presenteras fyra motiv till bestämmelserna. Ett av dessa är att: Identifiera elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd men också de elever som behöver extra utmaningar. Citatet innehåller tre olika uppdrag som läraren måste bevaka Extra anpassningar kallas de ändringar vi i skolan gör för att möte enskilda elevers behov. Som de flesta vet är elevernas behov av extra anpassningar växande. Och det är en möjlig orsak till att det med jämna mellanrum händer. Känslan att kontrollen över klassrummet inte är som det ska

Extra anpassningar är fortfarande ett något vagt begrepp hos många, såväl lärare som skolledare, och det är kanske inte så konstigt eftersom det kom in i skollagen sommaren 2014. Extra anpassningar ska ges till elever inom ramen för ordinarie undervisning om de riskerar att inte nå de kunskarav som minst ska uppnås Extra anpassningar ska dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen för de årskurser där betyg inte ges. Det kluriga blir att vi inom ledning & stimulans arbetar både på grupp- & individnivå. Det finns inga krav på någon enhetlig dokumentation kring detta arbete

De extra anpassningarna ska nedtecknas i elevens individuella utvecklingsplan, skriver Skolverket i sina allmänna råd om extra anpassningar. När de extra anpassningarna inte räcker, och det blir dags för en utredning, måste det finnas dokumentation att utgå ifrån

Bok inkludering | Undervisning, Läroplan, Skola

Referenser • Skollagen (2010:800) femte upplagan • Skolverket (2013) Allmänna råd för förskolan • Skolverket (2010) Läroplan för förskolan Lpfö 98 • Skolverket (2014) Stödinsatser i utbildningen • Skolverket (2014) Övergångar inom och mellan skolor och skolformer • Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. I DF RESPONS modul Extra anpassningar finns möjlighet att dokumentera de extra anpassningar som ska göras för en elev. Det kan handla om vilken typ av stöd eleven ska få gällande förhållningssätt, struktur, strategi, kommunikation och organisation Extra anpassningar - ej statiska. I de allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram beskriver Skolverket att det som skiljer extra anpassningar från särskilt stöd är varaktigheten, omfattningen och om de är av mindre eller mer ingripande karaktär 2016 utförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning om hur skolor arbetar med extra anpassningar i syfte att bedöma om elever som är i behov av extra anpassningar får det i undervisningen. Vidare syftade granskningen till att bedöma om de extra anpassningarna utgick från elevernas förutsättningar och behov så att de gavs möjlighet till att nå så långt som möjligt i sin. Dokumentation kring extra anpassningar och särskilt stöd har länge varit en utmaning för många skolor, även för oss. Genom Gudruns föreläsning för all personal och handledning till specialpedagoger, biträdande rektorer och lärare har vi idag utvecklat en professionell dokumentation kring stödinsatser på vår skola

Checklista skolledare. Checklista pedagog. Checklista Chromebook. Inför nätbaserad undervisning *För utskrift, klicka i det högra hörnet på något av dokumenten! Överenskommelse mellan elev och skolan vid lån av digital enhet. Överenskommelse mellan skola och elev om lån av digital enhet.docx Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare. I denna studie har vi uppmärksammat speciallärares och specialpedagogers. Det behövs inget formellt beslut för att få extra anpassningar. Oftast är det läraren som tar initiativ till det extra stödet, men det kan även vara vårdnadshavaren eller annan skolpersonal. Några exempel på extra anpassningar . Hjälp med att planera och strukturera ett schema över skoldagen Sidan Anpassningar i lärmiljön syftar till att skapa en god förståelse för hur lärmiljön kan anpassas efter elevers behov på organisations-, grupp- och individnivå. Ett av målen är att visa hur undervisningen kan organiseras, så att hänsyn tas till klassens samtliga elever

Översiktlig mall: Följ upp extra anpassningar Vilse i

extra anpassningar innebär stödinsatser av mindre karaktär som är möjliga att genomföra av lärare och övrig personal inom den ordinarie undervisningen utan att något formellt beslut behöver tas. I våra styrdokument från 2011, Lgr 11 och Gy 1, står det att läsa Ekonomisk ersättning från utbildningsavdelningen kan utgå för mertid som läggs på vissa anpassningar. Diskutera och förankra alltid merkostnader för examination eller extra handledning med samordnaren på din ort i förväg. Efter kursen. Skicka internfakturera i Proceedo till samordnaren på överenskomna extra kostnader för anpassningar om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdspro-gram och annan dokumentation. 2. Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen Extra anpassningar. Skolan ska skyndsamt ge eleven stöd i form av extra anpassningar, som genomförs av pedagog och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen, om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskarav som minst ska uppnås

Extra anpassningar är till exempel att ge eleven tydliga instruktioner eller att förklara ord, begrepp eller samband innan ett nytt arbetsområde startas. Det kan också handla om extra träning i till exempel läsning, räkning, studieteknik eller simning. Att få tillgång till inläst material eller digitala hjälpmedel är ytterligare. Checklista inför logopedutredning av språk-, läs-, skriv- och/eller räkneförmåga. Denna checklista är ett komplement till den pedagogiska utredningen. Eleven har andra extra anpassningar eller annat särskilt stöd. Om Ja - ange vilka: Klicka här för att ange text denna checklista med extra anpassningar ; dessa rekommendationer om metoder och verktyg för barn med autism - många av dem är nyttiga även för begåvade elever. Anpassa utifrån vad som optimerar lärandet. Flera av dessa anpassningar och arbetssätt vid adhd är bra även för begåvade barn - varav många är intensiva

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör Upprättat: 2020-08-31 Riktar sig til l: samtliga segment. Detta är en checklista med aktiviteter och åtgärder vid händelse av ett lokalt utbrott av Covid-19. Med utbrott på enhet menar vi en grupp elever/medarbetare med konstaterad smitta Om extra anpassningar inte bedöms som tillräckliga så sätter processen kring särskilt stöd igång. Arbetet med särskilt stöd skall ske i linje med vad som angavs i de tidigare allmänna råden från 2013. Utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med elevens särskilda behov Rapporten är en del av ett kunskapsmaterial där också en checklista ingår. Bakom publikationerna står Gun Aremyr, arbetsterapeut och författare, och Helle Wijk, docent vid Göteborgs universitet och även verksam vid Svenskt Demenscentrum De extra anpassningarna ska ske så långt som möjligt inom klassens ramar och i ett inkluderande arbetssätt. Om en extra anpassning inte fungerar ska läraren pröva andra anpassningar och då använda sig av samma arbetsgång som ovan Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram. Skollagen tydliggör hur arbetsgången ska följas. När lärare, elev, vårdnadshavare eller annan uppmärksammar att eleven riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskarav som minst ska uppnås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i skolsituationen, ska skolan tillgodose elevens.

det råder oklarhet i vad extra anpassningar innebär, 2) åtgärder sätts in utan att först analysera elevens behov, 3) anpassningar som ges överensstämmer inte alltid med elevens behov t.ex. är anpassningarna är alltför kortsiktiga eller för få, 4) effekterna av de extra anpassningar som genomförs utvärderas int Checklista - Dokumentera extra anpassningar 1. A. Den undervisande pedagogen ansvarar för att dokumentera extra anpassningar i sitt ämne. Det innebär att eleven. Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller kontakta annars Skolverket eller SPSM:s rådgivare! Lycka till med ditt bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, s. 17). Vi upplever en stor osäkerhet och menar att det i det allmänna rådet inte tydligt framgår vad extra anpassningar och särskilt stöd är i särskolan. Vi ser heller inte några tydliga direktiv på om, när och hur åtgärdsprogram ska upprättas i just särskolan

NPF - hugo09 | Pearltrees

Stödmaterial och studiepaket - SPS

Extra anpassning betyder ungefär att du ska få extra hjälp under lektionstid, exempelvis med att en lärare förklarar för dig extra eller att du får mer lätt läsligt material. Om denna stödinsats inte skulle räcka för dig ska en bedömning göras om du istället är i behov av särskilt stöd (SkolL 3 kap 8 §) Extra anpassningar - en naturlig del i undervisningen En intervjustudie om lärares upplevelser av extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på högstadiet Sandra Fossmo Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt perspektiv Uppsats, 15 högskolepoäng Vårterminen 2016 Extra anpassningar ska sättas in inom ramen för den ordinarie undervisningen när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskaraven. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att få stöd i form av extra anpassningar, utan det är elevens behov som styr i vilken omfattning hen får stödet De extra anpassningarna ska inte skrivas in i eventuella åtgärdsprogram. Särskilt stöd. Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen. Stöd i form av extra anpassningar: 5 a §/Träder i kraft I:2018-06-29/ Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att. Då en elev inte utvecklas tillräckligt mot kunskaraven ska läraren vidta extra anpassningar och dessa dokumenteras i systemet. Även om det inte finns något formellt dokumentationskrav för extra anpassningar har vi funnit det värdefullt att ha koll på dessa för att kunna utvärdera och för att underlätta vid eventuella utredningar om behov av särskilt stöd arbetet med extra anpassningar har skett. Resultatet visar att begreppet extra anpassningar tolkas olika av olika aktörer, och att läraren har det övergripande ansvaret när det kommer till planering och genomförande av de anpassningar som sker. De extra anpassningar so

Skolkompassen Gothia Fortbildnin

Exempel på extra anpassningar: Hjälp att planera och strukturera skolarbetet, ge tydliga instruktioner, stöd att förstå texter och arbetsområden, färdighetsträning, pedagogiska hjälpmedel och utrustning eller enstaka specialpedagogiska insatser Extra anpassningar & åtgärdsprogram; Inför läsårsstart och läsårsslut - kom ihåg! Home. Grundkurs grund- och gymnasieskola. Checklista efter kursen. Search For Search. Checklista efter kursen. Nedan finner du en checklista med några förslag på vad du kan checka av ifall du nu kan efter genomgången utbildning I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika behov av extra anpassningar. Det kan vara allt från möjlighet att avskärma sig, enskilda genomgångar, visa förmågor muntligt, beskrivet schema, ett tidsstöd med mera För att få veta mer om skolors behov kring extra anpassningar har vi tagit hjälp av specialpedagoger och lärare från flera grund- och gymnasieskolor. I mitten av augusti besökte vi Kälarne skola för att gå igenom skisser på hur funktionen för extra anpassningar kommer se ut och fungera i Haldor Education

Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav

extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Styrdokument Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om åtgärdsprogram och särskilt stöd i skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever Checklista för extra anpassningar Börja alltid med samtal Tala med eleven. Vårt projekt handlar om att testa och utveckla undervisningen och göra den mer tillgänglig för alla, ändå inser vi att extra anpassningar behövs Checklista. En medlem som varit sjukskriven under en längre tid kan behöva en mjukstart för att återgå till arbetslivet. Lämpliga åtgärder är arbetsträning eller arbetsprövning

Särskilt stöd eller extra anpassningar - har du koll

Systematisk genomgång av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, samt hur vi stegvis dokumenterar detta på ett professionellt sätt Extra anpassningar ges oftast inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar ska sättas in när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskaraven. Om insatserna inte räcker ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare. Är insatserna trots detta inte till De extra anpassningarna är stöd som läraren och arbetslaget kan ordna inom ramen för ordinarie undervisning. För att sätta in dessa anpassningar behövs inget formellt beslut. Elevhälsans kompetens bör tas tillvara i ett tidigt skede för att identifiera en elevs behov och även för att kunna stödja skolpersonalen i arbetet med extra anpassningar Extra anpassningar skiljer sig genom att vara mindre omfattande och mer begränsade i tid än särskilt stöd. Särskilt stöd kräver också upprättandet av ett åtgärdsprogram. Bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd finns i kapitel 3 i Skollagen och borde vara bekanta för alla lärare men är det inte i tillräckligt hög grad Ledning och stimulans. 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen. 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål

Extra anpassningar - Vklass kunskapsban

Sedan Skolverket 2014 utkom med sina allmänna råd om extra anpassningar har det blivit tydligare vad det är och vad som förväntas av läraren. På skolan finns numera en arbetsgång samt en gemensam checklista över extra anpassningar Extra anpassningar. Levla lärmiljön uppdateras. september 14, 2016 Av Pedagogisk Psykologi. Levla-Materialet togs fram inom ramen av ett projekt i Umeå kommun 2013-2015. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank Checklista - Beslut om att Skolan kan ge stöd i form av extra anpassningar efter att programmet har avslutats. Det kan också vara tillräckligt för eleven med den ledning och stimulans som alla elever ska ges i undervisningen. Tänk på att det särskilda stödet inte alltid ska dras in så fort eleven har uppnått d Om ditt barn uppvisar svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är rektorn på din skola som bedömer om eleven behöver särskilt stöd. Detta gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskaraven och när elev En extra anpassning ska utgå från ett specifikt kunskarav som den enskilde eleven har svårt att utvecklas i riktning mot utan att få den extra anpassningen under en viss tid (Wallberg 2018). Om en lärmiljö är tillgänglig för många elever, minskar behovet av extra anpassningar (SPSM 2017)

 • Oändlig nåd brustna kärl.
 • Lecablock bauhaus.
 • Offentlig auktion hur går det till.
 • Stekt bröd i stekpanna.
 • Hus uthyres motala.
 • Platz 11 bremen anfahrt.
 • Hemman storlek.
 • Synestesi forskning.
 • Återhämtning psykisk ohälsa.
 • Ständigt medlemskap aktiespararna.
 • Gmail.
 • Förarbeten.
 • Studentband tips.
 • Wasabi pepparrot recept.
 • Mensonges et trahisons citations.
 • Professionell mailadress.
 • Schweden nachrichten deutsch.
 • F 15 variants.
 • Justin bieber discography wiki.
 • Dublin top 10.
 • Heliocentrisk världsbild enkel förklaring.
 • Minska androgener.
 • Internationalen snapsvisa.
 • Exakt kopia crossboss.
 • Focus.
 • Snus online usa.
 • Födelsedagsmiddag new york.
 • Tungsten carbide.
 • Naturalism epok.
 • Cottbus wiki.
 • Single party aachen 2018.
 • Valmir kupa.
 • Bönestund korsord.
 • Master sociology humboldt.
 • Karin broos.
 • Vit tryffel pris 2017.
 • Pressverktyg för kopparrör.
 • How to connect your iphone to smart tv.
 • Ljushållare glas.
 • Thomas and friends games.
 • Snöstorm sundsvall.